บทความยอดเยี่ยม

รวมความรู้ต่างๆทั่วทุกมุมโลก

FIFA55 พาขึ้นรถไฟ เที่ยวมหาชัย ใกล้กรุงเทพฯ

FIFA55 พาไป เที่ยวมหาชัย วันนี้เราจะ พาเพื่อนๆมานั่งรถไฟแล้วไปเที่ยวมหาชัยกันการไปเที่ยวมหาชัยโดยการนั่งรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย เราจะได้บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในอีกแบบนึง ได้ความตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ได้พบเห็นชุมชนริมทางรถไฟและได้สัมผัสกับชาวบ้านผู้ร่วมทาง

วิธีการเดินทาง เที่ยวมหาชัย

หากใครสนใจควรออกเดินทางแต่เช้าเพราะอากาศไม่ร้อน เมื่อรถออกจากสถานีวงเวียนใหญ่ เราจะได้ผ่านตลาดพลู ที่มีอาคารรูปแบบคลาสสิค จากนั้น
จะทะลุผ่านกลางชุมชนตลาดพลู เห็นห้องแถวไม้โบราณบ้านหลังคาปั่นหยา ที่นิยมกันในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่าในอดีต
หน้านี้เคยเป็นตลาดค้าพลูที่เฟื่องฟูมาก่อน แล้วรถไฟจะข้ามคลองบางขุนเทียนซึ่งเราจะสามารถมองเห็นวัดราชโอรส วัดประจำรัชกาลที่ 3 ซึ่งตกแต่ง
ด้วยศิลปะจีนอย่างสวยงามอยู่ทางด้านขวาจากนั้นจะผ่านชุมชน โรงงาน ทุ่งนา และ เรือกสวน แล้วจะไปสิ้นสุดที่สถานีมาหาใช้ซึ่งจะใช้เวลาเดินทาง
เพียง 1 ชั่วโมงเศษเป็นระยะทางรวม 31 กิโลเมตรนับเป็นเส้นทางการเดินรถไฟที่สั้นที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้

เที่ยวมหาชัย

รถไฟสายวงเวียนใหญ่และมหาชัยเปิดเดินรถมาตั้งแต่ปีพศ 2444 และในวันที่ 18 มีนาคม 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จโดย
รถไฟสายนี้ มายังสถานีมหาชัย แล้วประทับเรือข้ามแม่น้ำท่าจีน ไปยังท่าฉลอม เพื่อทรงประกอบพิธีเปิด ถ.ถวาย นักท่องเที่ยวที่ยังติดใจบรรยากาศใน
การเดินทางด้วยรถไฟ สามารถข้ามฟากไปที่ท่าฉลอม แล้วต่อรถไฟไปสายบ้านแหลม- แม่กลอง ไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามได้ รถไฟขบวนนี้เป็นรถ
ไฟสายสั้นเช่นกัน ซึ่งจะวิ่งผ่านสวนมะพร้าวลงจากป่าโกงกาง และผ่านตลาดร่มหุบ ก่อนเข้าสถานีปลายทางที่แม่กลอง อย่างไรก็ดีควรตรวจสอบตาราง
เดินรถก่อนเดินทาง เพราะรถไฟสายบ้านแหลม- แม่กลองวิ่งเพียงวันละ 4 เที่ยวเท่านั้นขาเข้า 4 เที่ยวขากลับ 4 เที่ยว ซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนต้องการที่
จะไป ก็เป็นอีกหลายๆสถานที่ ที่เราแนะนำ เพราะถือว่าคุ้มมากๆ กับการนั่งรถไฟเพียงระยะทาง 31 กิโลเมตรแต่ได้ผ่านสถานที่สำคัญหลายๆสถานที่
อย่างเช่น ตลาดร่มหุบ ที่หลายๆคนอยากไป และอยากเห็นกับตา อย่างไรก็ชวนเพื่อนๆลองไปเที่ยวกันดูได้นะคะ

ของที่ขึ้นชื่อที่มหาชัย คือ อาหารทะเล ภายในตลาดจะมีอาหารทะเลสดๆ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ ถ้ามาถึงที่นี่แล้วยังไม่ได้กินอาหารทะเล ถือว่าพลาดมากจริงๆครับ

ม ห า ชั ย   เ ป็ น อำ เ ภ อ ห นึ่ ง ข อ ง   จัง ห วั ด   ส มุ ท ร ส า ค ร   เ ป็ น อำ เ ภ อ เ ล็ ก ๆ ติ ด ท ะ เ ล   ที่ มี บ ร ร ย า ก า ศ   ชิ ค ๆ   คู ล ๆ   น่ า รั ก ๆ   คุ ณ ล อ ง เ ปิ ด ใ จ ม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ม ห า ชั ย ดู ซั ก ค รั้ ง   แ ล้ ว คุ ณ จ ะ ห ล ง เ ส น่ ห์ ม ห า ชั ย เ ข้ า เ ต็ ม เ ป า แ น่ น อ น   อ อ ก จ า ก บ้ า น   อ อ ก ไ ป เ ที่ ย ว   เ พื่ อ พั ก ผ่ อ น ชี วิ ต   ช า ท แ บ ต   ช า ท พ ลั ง   เ พื่ อ ใ ห้ มี แ ร ง สู้ กั บ ง า น ต่ อ ไ ป ค รั บ

ก ลั บ ไ ป สู่ ห น้ า ห ลั ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค วา ม อื่ น ๆ   > >  Vesinhcongnghieptphcm.com