บทความยอดเยี่ยม

รวมความรู้ต่างๆทั่วทุกมุมโลก

เกาะพยาม เกาะสวรรค์ของจังหวัดระนอง

เกาะพยาม เกาะสวรรค์ จังหวัดระนอง เพื่อน ๆ เคยได้ยินคำว่ากันหรือเปล่าครับประเทศไทยอะไร ก็ตามที่พวกเรา จะต้องบอกกล่าวว่าพวกเขาจะมา เที่ยวที่นี่เมื่อใด ที่สวยงามและเงียบสงบในจังหวัดระนองบางคนอาจจะสงสัยว่าจังหวัดระนองมีชายหาดที่สวยงามด้วยหรือตอบได้เลยว่ามันมีเกาะพยาม

ถ้าอยากจะใช้เวลาให้ช้าลงใช้ชีวิตนิ่ง ๆ ซึมซับความงามของทรายขาวละเอียดและนอนหลับฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งแสงแดดส่องผ่านก้อนไม้มากมาย ด้วยสีส้ม ขอแนะนำให้ที่นี่เลยครับเกาะพยามบนเกาะด้านตะวันตกของตอนเหนือที่อ่าวเขาควายเวิ้งอ่าวเว้าด้านบนมีเสาหินทรายรูปทรงแปลกตาด้าน ใ ต้ เ ป็  น ป่ า ช า ย เ ล น แ ล ะ มี

ชุมชนชาวเลมอร์แกนยิปซีเป็นเกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะไหหลำซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในจังหวัดระนองนอกจากนี้ยังมีชุมชนโบราณที่ทำสวนมะม่วงหิมพานต์ มานานหลายสิบปีจนต้นสูงใหญ่ร่มรื่นให้เดินเที่ยวชม แต่ไปเที่ยวทะเลทั้งที

หาดทรายเดินเล่นชายทะเลเพียงแค่นี้หัวใจก็มีความสุขสำหรับการเดินทางไปเกาะพวยก็จะมีเรือข้ามฟากไปที่ปากแม่น้ำเรือขาที่มีเวลา 9:00 นและ 14:00 นขากลับ

จากเกาะพยาม ก็จะมีเวลา 8.30 นและ 14.00 น. ใช้เวลาข้ามประมาณ 1-2 ชั่วโมง แต่ก็ยังมีให้บริการในเวลา 10.00 น. และ 14.30 น.

ขากลับจะมีเวลา 9:00 น. นและ 13:30 นใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

เกาะพยาม เกาะสวรรค์ของจังหวัดระนอง
เกาะพยาม เกาะสวรรค์ของจังหวัดระนอง

และที่จังหวัดระนองมีอาหารทะเลที่น่าสนใจแนะนำให้ทานปลาหมึกทะเลสด ๆ หวาน ๆ

นั่ ง กิ น ริ ม ท ะ เ ล บ ร ร ย า ก า ศ ริ ม ห า ด ฟั ง เ สี ย ง ค ลื่ น พ า ยุ ส ว น อ า ห า ร ที่ ติ ด ใ จ เ ห ยื่ อ   เ ป็ น พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข  อ ง เ ก า ะ พ ย า ม ช า ว บ้ า น จ ะ เ ก็ บ เ ม ล็ ด แ ห้ ง ม า คั่ ว  แ ล้ ว ก ร ะ เ ท า ะ เ ป ลื อ กอ อ ก โ ด ย วิ ธี โ บ ร า ณ ทำ ใ ห้

กลิ่นหอมของไฟวันและมีรสชาติกรอบจากนั้นไปที่จังหวัดระนองอย่าลืมนั่งเรือไปเที่ยวเกาะพยามเพราะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระนองที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว

ก ลับ สู่ เ ม นู ห ลั ก  > > > > > > >