บทความยอดเยี่ยม

รวมความรู้ต่างๆทั่วทุกมุมโลก

เกาะช้าง เกาะที่เราใฝ่ฝัน

เกาะช้าง

 

เกาะช้าง เกาะที่เราใฝ่ฝัน
เกาะช้าง เกาะที่เราใฝ่ฝัน

ว้าว ว้าว ว้าว ถ้าพูดถึง เกาะช้าง นี่เป็นอีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวหรืออีกหนึ่งเกาะที่สาวๆทุกคนอยากจะไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต สำหรับหาดทรายขาวละเอียดดังมะพร้าว และทะเลกว้างสีฟ้าใสคือเสน่ห์ดึงดูดของเกาะช้างเกาะใหญ่

อั น ดั บ  3 ข อ ง ประเทศไทยที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้วันนี้เกาะช้างจะเปลี่ยนโฉมไปมากจากอดีตแต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้ค้นหาหากต้องการหลีกเลี่ยงหาดทรายขาว และ

ห า ด ค ล อ ง พ ร้ า ว ที่ มี ค น เ ที่ ย ว คึ ก คั ก ลองเปลี่ยนไปหาความสงบจากหาดไก่แบ้ และเอาใบลาน ที่จะแม้จะเป็นหาดทรายสั้นๆ แต่ก็ได้บรรยากาศส่วนตัวมากขึ้น

ถ้ า ใ ค ร ยั ง ไ ม่ เ ค ย เ ที่ ย วน้ำตกบนเกาะช้างขอแนะนำน้ำตกคลองพลูซึ่งมีสายน้ำไหลตกจากผาหินสูงลงแอ่งน้ำให้เล่นกันเย็นชื่นใจจากนั้นลองลงไปทางด้านใต้ของเกาะที่บ้านบางเบ้าหมู่บ้านชาวประมง

เกาะช้าง เกาะที่เราใฝ่ฝัน
เกาะช้าง เกาะที่เราใฝ่ฝัน

กลางน้ำแวะซื้อกะปิชิมอาหารทะเลสดๆ หรือจะพักโฮมสเตย์กับชาวบ้านก็มีบริการให้นะครับแต่ถ้าไม่ควรผ้าสำหรับคนรักทะเลคือการไปดำน้ำดูปะการังที่มีความงดงามระดับโลกที่เกาะรังโดยสามารถติดต่อเรือทัวร์ได้ที่บ้านบางเบ้า

ไ ป เ ก า ะ ช้ า ง ข้ า ง ห น้ า อ ย่า มั ว แ ต่ น อ น ช ม ห า ด เ ข้ า ใ จ ไห ม ค รั บ ท ะ เ ล ก็ มี ใ ห้ เ ที่ ย ว  และอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าไปบนเกาะช้างก็คือน้ำตกธารมะยม ซึ่ ง อ ยู่ ฝั่ ง ต ะ วั น อ อ ก ข อ ง เ ก า ะ ช้ า ง มี น้ำ ต ก ถึ ง  4 ชั้ น   แ ล ะ ที่ สำ คั ญ รั ช ก า ล ที่  5   เ ค ย เ ส ด็ จ ม า ป ร ะ พ า ส ที่ น้ำ ต ก แ ห่ ง นี้ ห ล า ย ค รั้ ง ม า ก

กลับสู่เมนูหลัก>>>>>>>>>>