บทความยอดเยี่ยม

รวมความรู้ต่างๆทั่วทุกมุมโลก

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

หน้าฝนนี้ เรามาหาเที่ยวชม ดอกไม้ หรือไม่ก็ดูสัตว์ และสถานที่ท่องเที่ยวที่พวกเราจะพาไปนั้นก็คือสวนผึ้งจังหวัด ราชบุรี สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กับกรุงเทพฯ สำหรับ สวนผึ้ง นั้น มีลักษณะคล้ายๆกับต่างประเทศ

พูดง่ายๆว่าอยากเที่ยวเมืองหนาวแต่ไม่อยากไปไกลถึงเมืองเหนือ ขอแนะนำให้ไปสวนผึ้ง ซึ่งมีฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นหลายเดือน สวนผึ้งที่ว่านี้ไม่ใช่สวนเลี้ยงผึ้ง แต่เป็นอำเภอหนึ่งที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอยู่ท่ามกลางหุบเขาบริเวณชายแดนแถบตะวันตกของประเทศ สมัยก่อนเคยเป็นแหล่งทำแร่แต่ไม่นานมานี้ได้กลายเป็นแหล่งรวมของ

 สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

บูติกรีสอร์ต หลากหลายรูปแบบซึ่งคู่รักคู่แต่งงานนิยมไปถ่ายภาพหรือครอบครัวพาเด็กๆไปถ่ายรูปกับแกะในฟาร์มเรามาต่อสวนผึ้งกันดีกว่าครับ สำหรับสวนผึ้ง โดยเฉพาะที่นิยมกันมากคือการขึ้นไปจุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขากระโจม ที่ต้องตื่นแต่เช้ามืดนั่งรถขับ เครื่อง 4 ล้อผ่านทางเมืองเก่าเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น และสายหมอบ

กลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ สำหรับร้านอาหารไทยสวนผึ้งยังคงความเป็นชนบทอยู่มากร้านอาหารหลายร้านยังคบพริกแกงเองรวมถึงปลาน้ำจืดสุดๆที่หาไม่ยากจึงมีทั้งแกงป่าไก่บ้านต้มยำปลาช่อน ทอดมันปลากราย

 สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ มาแวะเวียน ที่สวนผึ้งอีกด้วย และสิ่งที่น่าซื้อกลับบ้านที่สุดก็คือพริกกะเหรี่ยง สมัยก่อนปลูกโดยชาวกะเหรี่ยงแท้ๆ พ ริ ก ส ด สี ส้ ม จั บ ก้ น โ ต ป ล า ย แ ห ล ม เ ม็ ด เ รี ย ว แ ล ะ ส่วนใหญ่ไม่ใส่สารเคมี

นำ ม า ต า ก แ ห้ ง ร ส เ ผ็ ด แ ล ะ มี ก ลิ่ น ห อ ม ถื อ ว่ า เ ป็ น ข อ ง ฝ า ก อ ย่ า ง ดี อี ก อ ย่ า ง ห นึ่ ง ข อง  จั ง หวั ด ร า ช บุ รี   ห าก  เ พื่ อน  ๆ ค น ไ ห น ที่ แ ว ะ เ วี ย น ม า จั ง ห วั ด ร า ช บุ รี อ ย่ า ลื ม แ ว ะ เ ที่ ย ว กั น ที่ ส ว น ผึ้ ง กั น ด้ ว ย น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > >