บทความยอดเยี่ยม

รวมความรู้ต่างๆทั่วทุกมุมโลก

น้ำตกกระต็งเจ็ง จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกกระต็งเจ็ง จังหวัดกาญจนบุรี มาทำความรู้จักกับน้ำตกกระต็งเจ็ง
น้ำตกกระเต็งเจ็งถือ เป็นหนึ่งในน้ำตก ที่สวยที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีแต่ความสวยของน้ำตกแห่งนี้ก็ต่างจากน้ำตกเอราวัณหรือห้วยแม่ขมิ้น ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายเกินไป ทั้งนี้เพราะการจะไปถึงถ้ำน้ำตกแห่งนี้ จะต้องเดินผ่านป่าลึกเป็นระยะทางไม่น้อย แต่เมื่อไปถึงแล้วสิ่งที่จะได้รับการตอบแทนก็คือความงามและความบริสุทธิ์ไร้ผู้คนเกะกะสายตาของน้ำตกสายนี้

ทั้งหมดนี้คงเป็นเพราะความยากในการเข้าถึงนั่นเอง จุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินป่าเข้าสู่น้ำตกจะอยู่ด้านหลังที่ทำการอุทยานโดยจะต้องเดินผ่านป่าไป 1 กม. ก็จะถึงน้ำตกชั้นแรกแต่การจะไปถึงไม่ใช่ง่ายเพราะน้ำตกจะชัน นักท่องเที่ยวจะต้องเดินผ่านความฉันและปีนป่ายโขดหินผ่านสายน้ำนี้ขึ้นไปตามชั้นต่างๆอีก 23 ชั้นจึงต้องใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียว

น้ำตกกระต็งเจ็ง จังหวัดกาญจนบุรี
น้ำตกกระต็งเจ็ง จังหวัดกาญจนบุรี

อันที่จริงแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไปไม่ถึงชั้นสุดท้ายครับ เพราะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและเวลาแต่อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ไปให้ถึงชั้นที่ 16 ซึ่งเป็นชั้นที่สวยที่สุดและอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปโดยจะห่างจากชั้นแรกประมาณ 2 กิโลเมตรและใช้เวลาในการเดินแค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อมาถึงจะเห็นความสวยงามของสายน้ำที่เป็นระอองฟุ้งกระโจน

ลงหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร จนกระแสน้ำกระจายคุ้มครองไปทั่วบริเวณเป็นรางวัลจากการเดินเท้าที่แสนจะเหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลา 3 ถึง 4 ชั่วโมงครับ แต่ข้อดีก็คือเมื่อเดินไปถึงแล้วนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินทางกลับโดยไม่ใช้ทางเดินได้แต่เปลี่ยนเส้นทางเดินป่าที่ยังคงสภาพเป็นป่าดิบอันสมบูรณ์ ระหว่างทางจะผ่านลงพื้นที่กว้างตระการตาผ่านป่ากะหล่ำไฟ ลิ้นจี่ปลา มะไฟป่าและต้นไม้ยักษ์ที่มีขนาดถึง 13 คนโอบ

น้ำตกกระต็งเจ็ง จังหวัดกาญจนบุรี
น้ำตกกระต็งเจ็ง จังหวัดกาญจนบุรี

แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ดิ น ก ลั บ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว จ ะ ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง น้ำ ต ก ก ร ะ ท บ โ ข ด หิ น ที่ ก อ ง อ ยู่ ใ น ป่ า ต ล อ ด เ ว ล า

จั ด ว่ า เ ป็ น เ ส้ น ท า ง เ ดิ น ป่ า ที่ ส ว ย แ ล ะ น่ า ตื่ น ต า ตื่ น ใ จ อ ย่ า ง ยิ่ ง เ ส้ น ท า ง นี้ เ ห ม า ะ กั บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ บ บ วั น เ ดี ย ว   ไ ม่ ค ว ร ค้ า ง แ ร ม บ น น้ำ ต ก

เพราะสภาพพื้นที่ไม่เหมาะการกางเต็นท์และเป็นการลดปัญหาขยะของพื้นที่ธรรมชาติที่บอบบางแห่งนี้ด้วยครับ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั  ก > > > > > > > > > >